מידע בנושא זכויות היוצרים של התמונות באתר

כל התמונות באתר "תמונות היסטוריות של ארץ-ישראל" נגישות לציבור הרחב במסגרת שימוש הוגן ובכפוף לחוק זכויות היוצרים (סעיף 19). התמונות הכלולות במאגר נמסרו לספריה על ידי אנשים פרטיים וארגונים שונים מתוך הסכמה לשלבן במאגר הספריה ולהעמידן לרשות הצבור לשימוש פרטי ולצורכי הוראה ומחקר.
כל שימוש אחר בתמונות מחייב קבלת אישור מבעל הזכויות.
מידע על בעל האוסף בצרוף כתובת לפניה ישירה ניתן למצוא בפרטי רישום התמונה במאגר.

מידע נוסף על שימוש נאות במאגרי הספרייה וזכויות יוצרים

ציטוט ומתן קרדיט

בכל שימוש בתמונות האתר יש לציין את מקורן:
שם הצלם (במידה וקיים):
שם בעל האוסף:
מתוך: אתר תמונות היסטוריות של ארץ ישראל, ספריית יונס וסוריאה נזראין, אוניברסיטת חיפה http://lib.haifa.ac.il/collections/isratage/