סופמקל ץוחמ תוצלמומ Proxy תורדגה
םיינוצח םיקפס תועצמאב םירבחתמל
Recommended Proxy Settings Outside the Campus
for Connection through External Internet Providers

םכח סיטרכ_שורד תוטרופמה תורדגהה תועצמאב תורבחתהל !!בל ומיש
Note!! To connect with the detailed configuration you need a _SMART CARD
1
"Internet Options" זאו "Tools" רוחבל Internet Explorer
In Internet Explorer choose "Tools", then "Internet Options"2
Choose "Connections" רוחבל
: (םכלש תרושקתה תרוצתל םאתהב) םיאבה םינפואה ינשמ דחאב ךישמהלו
Then continue in 3A or 3B (according to your connection configuration) :

3A


press"LAN Settings" ìò õåçìì

3B
-ב וכישמה המיאתמ הניא 3A תורשפא םא - 4-ל ורבע עצוב 3A םא
_If you performed 3A skip to 4 - If 3A does not apply continue with 3B_


3B


On the list of "Dial-up and Virtual Private Network settings" úîéùøá
Highlight the appropriate connection
_
םיאתמה קפסל øåáéçä úà ïîñì

Then press"Settings"
ìò õåçììå

4


Copy the settings below: _:הלא תורדגה קיתעהלIn the Proxy area, choose "Advanced" רוחבל ,Proxy -ה תורדגה רוזאב

5
Copy the settings below: _:הלא תורדגה קיתעהל
6
OK all settings _תורדגהה לכ תא רשאל