:תכרעמה תושירד
הלעמו 5.0 הסרג Internet Explorer ןפדפד
800X600 ךסמ תיצולוזר
:
ןאכ וצחל הנכותה תדרוהל
(219k) Adobe Flash Player

 


,עדימ תוניירואל תיביטקארטניאה הדמולה תא םכינפב גיצהל םיחמש ונא
.הירפסה חותיפ ירפ

עדימ תורוקמ תרכהב עייסל התרטמו ,םיליחתמ םיטנדוטסל תדעוימ הדמולה
.תוימדקא תודובע תביתכו רקחמ ךרוצל עדימ ירגאמב שומישבו

ךותמ חתפמה יחנומ יוהיזבו רקחמ תלאש תרדגהב תקסוע - הנושארה הדיחיה
.הדובעל אשונה
םישמתשמה תושרל םידמועה עדימה תורוקמ תא הגיצמ - היינשה הדיחיה
.הירפסה יבאשמב
תרכה ךות עדימ תורוקמ שופיח ךילהת ןונכתב תעייסמ - תישילשה הדיחיה
.עדימ ירגאמב שופיח לש םייללכ
תונורקע
תואצות תכרעהבו שופיחה ךילהת רופיש תוטישב תקסוע - תיעיברה הדיחיה
.שופיחה
יללכ תרכהבו יפרגוילביבה םושירה אשונב תדקמתמ - תישימחה הדיחיה
.טוטיצה
תביתכל עייסמ עדימ רוקמכ טנרטניאה תשר תא הגיצמ - תישישה הדיחיה
.תימדקא הדובע .הדותב ולבקתי תובוגתו תורעה
orna@univ.haifa.ac.il :ל"אוד