LoansAr RemoteAr OpeningAr
E-mailAr  نماذج المكتبة ReferenceAr
citat a Meeting-RoomsAr ContactUsAr

איזורי שקט בספרייה

הספרייה היא ספרייה שקטה ואסור לעבוד בה בזוגות וכו' חוץ מהאזורים המסומנים אחרת: חדרי הדיונים, חדרי העבודה בקבוצות, אזור המפות ואזור היעץ לשעבר בקומה הראשונה באגף הצפוני.

לתשומת ליבכם: למען השמירה על תנאי הלימוד והמחקר בספרייה הינכם מתבקשים להמנע מאכילה ושתיה למעט מים מבקבוק ולהקפיד לשמור על השקט. השימוש בטלפונים סלולריים אסור, ועליכם לכבותם לפני הכניסה. קוראים שיפרו כללים אלו צפויים לנקיטת אמצעים משמעתיים נגדם.

  איזורי למידה ליחידים בקומת הכניסה לספרייה ובאולם הקריאה בקומת ה-0