LoansAr RemoteAr OpeningAr
E-mailAr  نماذج المكتبة ReferenceAr
citat a Meeting-RoomsAr ContactUsAr

מידע על התחברות מהבית

בדף התחברות של מוקד תמיכה בחרו מאגרי מידע או גוגל סקולר או גישה למערכת התקליטורים בספרייה במסך שיתקבל לאחר הבחירה יש להקליד את הרשאות SSO שלכם (המשמשות אתכם לכניסה לפורטל הסטודנטים/ Moodle) לשאלות ופניות בנושא התחברות מהבית יש לפנות למוקד תמיכה לסטודנטים או מוקד תמיכה לסגל של אגף מחשוב ומערכות מידע.

התחברות מהבית