LoansAr RemoteAr OpeningAr
E-mailAr  نماذج المكتبة ReferenceAr
citat a Meeting-RoomsAr ContactUsAr

הכנסת פריטים למערכת התדפיסים

מרצה המעוניין להכניס תדפיסים למדור שמורים יתבקש למלא טופס מתאים. טפסים מצויים בדלפק שמורים-מדיה ובדלפק ההשאלה. יש לצרף את התדפיס לטופס. חשוב למלא את הטופס עם פרטים ב"ב של המאמר וכן שם המרצה, שם הקורס ומספרו. ניתן להעביר בקשות להכנסת תדפיסים גם בדוא"ל: shmurim2@univ.haifa.ac.il
אנו ממליצים להעביר לשמורים תדפיסים חדשים כחודש לפני תחילת הסמסטר. התדפיסים יסרקו למערכת התדפיסים האלקטרונית. הכנסת תדפיסים לשמורים מותנית בשמירה על חוק זכויות יוצרים.

ראו גם:
- העברת ספרים לאוסף שמורים.