newihpara
LoansAr RemoteAr OpeningAr
E-mailAr  نماذج المكتبة ReferenceAr
citat a Meeting-RoomsAr ContactUsAr

העלאת סרטים ואוספי תמונות לקורסים

שילוב סרטים במערכת התדפיסים:

ניתן לשלב סרטים וקבצי שמע לקורסים ולהנגישם מהבית באמצעות מערכת התדפיסים. מומלץ להעביר את הנדרש שבועיים מראש. לפרטים נא לפנות לגב' עינת ריץ-נגלי, טל: 04-8249129, פנימי: 3129 דוא"ל: einat@univ.haifa.ac.il

 
הזמנת סרטים לאוסף הספרייה ולהקרנה בשיעורים:

ניתן להזמין סרטים לקורסים, ו/או לצרכי מחקר בכל התחומים כולל: סרטי קולנוע, סרטים דוקומנטריים, סרטים לימודיים וסרטי מחזות. הסרטים ישולבו באוסף הספרייה ויושאלו בהתאם לנוהלי ההשאלה. להזמנות נא לפנות לגב' עינת ריץ-נגלי. טל': 04-8249129 פנימי: 3129 דוא"ל: einat@univ.haifa.ac.il 
- הזמנת סרטים להקרנה בשיעור: להקרנת סרטים בשיעור מומלץ להזמינם מראש בטלפון: 04-8249129 פנימי: 3128 
- עריכת וידאו: ניתן לערוך קטעי וידאו מקלטות וידאו ותקליטורי DVD לצורך הוראה ומחקר. חוברת ההדרכה לשימוש בעמדת העריכה ניתן לקבל בדלפק שמורים- מדיה. יש לשמור על חוק זכויות היוצרים ולערוך קטעים קצרים במסגרת שימוש הוגן. 

 
שילוב אוספי תמונות לקורסים

באפשרותכם לשלב אוספי תמונות יעודיים לקורסים. הכנת חומרי הגלם לדיגיטזציה והנגשה נעשית על ידי צוות הסריקה מיומן ובאיכויות גבוהות מותאמים לסנדרטים בינלאומיים לשימור והנגשה. כחלק מתהליך הדיגיטזציה מוצעים בניית אוספים ומאגרים של אובייקטים דיגיטליים (תמונות , טקסט, קבצי שמע, וכדומה). 

לפרטים: אורה זהבי, טל' 048240298, פנימי: 2298, דוא"ל: ora@univ.haifa.ac.il  קרן ברנר, טל' 048288457, פנימי: 8457 דוא"ל: kbarner@univ.haifa.ac.il

 

 הכנת חומרי הגלם לדיגיטזציה והנגשה.