LoansAr RemoteAr OpeningAr
E-mailAr  نماذج المكتبة ReferenceAr
citat a Meeting-RoomsAr ContactUsAr

העברת ספרים לאוסף שמורים

ספרים:

ספר יועבר לשמורים בהתאם לבקשת המרצה באמצעות פניה בדואר אלקטרוני לכתובת: shmurim2@univ.haifa.ac.il אין צורך להביא את הספר. כל העותקים של הספר יועברו לשמורים ויושאלו בהתאם לתקופת ההשאלה שתירשם על גבי הטופס (ניתן לבחור בין השאלה ללילה, השאלה לשלושה ימים או לשבוע). תקופת ההשאלה בשמורים זהה הן לסגל האקדמי והן לסטודנטים. 

ספרים פרטיים:

אם ספר הנדרש לקריאת חובה אינו נמצא בספריה ניתן להשאיר ספר פרטי לשימוש הסטודנטים. הספרים הפרטיים מוחזקים בדלפק השמורים וניתנים לעיון במקום תמורת תעודה. הספריה אינה אחראית לאבדן או לנזק העלול להגרם לספרים הפרטיים.

ראו גם:
- הכנסת פריטים למערכת התדפיסים