LoansAr RemoteAr OpeningAr
E-mailAr  نماذج المكتبة ReferenceAr
citat a Meeting-RoomsAr ContactUsAr

הזמנת הדרכות יעודיות לקורסים

הספרייה מקיימת הדרכות יעודיות לסטודנטים לחיפוש ודליית מידע מתוך מאגרי המידע של הספרייה. אם הנכם זקוקים להדרכה כזו עבור הסטודנטים שלכם, אנא פנו אלינו: גב' מיכל כרמון, mcarmon@univ.haifa.ac.il טל: 04-8249037 פנימי: 3037

הספרייה מעמידה לרשות הסטודנטים מדריכים ולומדות לשימוש עצמי במאגרי מידע והדרכה מקוונת לשימוש במשאבי הספרייה ושירותיה (ההדרכה המקוונת במערכת Moodle)

הספרייה מקיימת הדרכות יעודיות לסטודנטים לחיפוש ודליית מידע מתוך מאגרי המידע של הספרייה. אם הנכם זקוקים להדרכה כזו עבור הסטודנטים שלכם, אנא פנו אלינו: גב' מיכל כרמון, mcarmon@univ.haifa.ac.il טל: 04-8249037 פנימי: 3037
הספרייה מעמידה לרשות הסטודנטים מדריכים ולומדות לשימוש עצמי במאגרי מידע והדרכה מקוונת לשימוש במשאבי הספרייה ושירותיה (ההדרכה המקוונת במערכת Moodle)
הספרייה מקיימת הדרכות יעודיות לסטודנטים לחיפוש ודליית מידע מתוך מאגרי המידע של הספרייה.
אם הנכם זקוקים להדרכה כזו עבור הסטודנטים שלכם, אנא פנו אלינו: גב' מיכל כרמון, mcarmon@univ.haifa.ac.il טל: 04-8249037 פנימי: 3037 
הספרייה מעמידה לרשות הסטודנטים מדריכים ולומדות לשימוש עצמי במאגרי מידע והדרכה מקוונת לשימוש במשאבי הספרייה ושירותיה (ההדרכה המקוונת במערכת Moodle)