LoansAr RemoteAr OpeningAr
E-mailAr  نماذج المكتبة ReferenceAr
citat a Meeting-RoomsAr ContactUsAr

תעריפי הספרייה

השאלה בין-ספרייתית (לסטודנטים וסגל של אוניברסיטת חיפה)
- הזמנת ספר מספרייה בארץ 11 ש"ח. 
- הזמנת ספר מספרייה בארץ לקוראי חוץ שרשומים במערכת הספריה 30 ש"ח. 
- הזמנת מאמר מספרייה בארץ 15 ש"ח.  
- הזמנת מאמר מספרייה בארץ לקוראי חוץ שרשומים במערכת הספריה 35 ש"ח. 
- הזמנת ספר מחו"ל 135 ש"ח. 
- הזמנת ספר מחו"ל לקוראי חוץ שרשומים במערכת הספרייה 225 ש"ח. 
- הזמנת מאמר או עותק אלקטרוני של תיזה מחו"ל 60 ש"ח. 
- הזמנת מאמר מחו"ל לקוראי חוץ שרשומים במערכת הספרייה 175 ש"ח.

השאלה בין-ספרייתית (תעריפים לספריות):
צילומים/סריקות:
- אוניברסיטאות ובתי"ח 8 ש"ח + 0.80 ש"ח לעמוד
- פורום הצפון 25 ש"ח למאמר
- מכללות ומוסדות אחרים 40 ש"ח למאמר
ספרים:
- אוניברסיטאות 11 ש"ח.
- ביה"ח 40 ש"ח.
- פורום הצפון 25 ש"ח.
- מכללות ומוסדות אחרים 40 ש"ח.

שירות ספר או מאמר עד הבית
:
ספרים:
- עלות משלוח ספר/ים עד הבית הינו 45 ש"ח לחבילה עד 30 ק"ג.
מאמרים:
- עלות משלוח מאמר עד הבית הינו 15 ש"ח.

ספר או מאמר עד הבית לתלמידי מבח"ר (מכללת בני ברק האקדמית):
ספרים:
- עלות משלוח ספר/ים עד הבית הינו 45 ש"ח לחבילה עד 30 ק"ג.
- עלות משלוח ספר/ים עד המכללה הינו 25 ש"ח לחבילה עד 30 ק"ג.
מאמרים /פרקים מספרים:
- העלות של משלוח קבצי PDF של מאמרים או פרקי ספרים בדוא"ל בהסדר עם המכללה.

תעריפי מנויים:
- מחיר מנוי לשירותי השאלה ל 3 חודשים 215 ש"ח.
- מחיר מנוי לשירותי השאלה ל 6 חודשים 400 ש"ח. 
- מחיר מנוי לשירותי השאלה ל 9 חודשים 580 ש"ח.
- מחיר מנוי ל-12 חודשים 760 ש"ח.

מחיר מנוי לשירותי השאלה ל 12 חודשים לבוגר האוניברסיטה תואר ראשון ושני
- בהנחה של 15% - 646 ש"ח.
- מחיר מנוי לשירותי השאלה ל-12 חודשים לבוגר האוניברסיטה בתואר דוקטור ולחברי אגודת השוחרים, בהנחה של 50% - 380 ש"ח.
- מחיר מנוי לשירותי השאלה לגמלאי ל-6 חודשים 158 ש"ח.

דמי עירבון לשירותי השאלה לכל סוגי המנויים 500 ש"ח

ספרים אבודים ופגומים:
-דמי טיפול בספר אבוד 50 ש"ח.
- דמי טיפול בספר אבוד שהקורא הביא תמורתו עותק חדש 33 ש"ח. 
- דמי כריכה 25 ש"ח

קנסות:
- קנס ליום על איחור בהחזרת פריט מוזמן מהאוסף הכללי/משפטים/השאלה בין-ספרייתית: 10 ש"ח.
- קנס ליום על איחור בהחזרת פריט מאוסף השמורים/שמורים משפטים/המדיה/פריט שהושאל למספר שעות: 15 ש"ח.

מבקרים:
- שירות יעץ יומי 30 ש"ח.
במסגרת השירות ייערך חיפוש חומר בקטלוג הספרייה ובמפתח המאמרים.
הגישה למאגרי מידע ממוחשבים מוגבלת לקהילת האוניברסיטה בלבד.
השירות אינו כולל שירותי השאלה והשאלה בינספרייתית.

פרטים נוספים במידע למבקרים.

שירותי צילום וסריקה:
שירותים אלה ניתנים על ידי קבלן הצילום בספרייה:
- כרטיס צילום 100 צילומים 14 ש''ח + 5 ש''ח פיקדון.
- כרטיס צילום 500 צילומים 70 ש"ח + 5 ש"ח פקדון.
- צילום והדפסה בצבע 1.4 ש''ח. 
- סריקה מיקרופיש/מקרופילם 0.35 ש"ח לעמוד.
- צילום מיקרופיש/מיקרופילם 0.70 ש"ח לעמוד.
- סריקה שחור לבן/צבע 0.05 ש"ח.
- כריכה בספירלה 4.8 ש"ח. 
- למינציה 3.90 ש"ח