LoansAr RemoteAr OpeningAr
E-mailAr  نماذج المكتبة ReferenceAr
citat a Meeting-RoomsAr ContactUsAr

השאלה בין-ספרייתית - ללא עלות 

שירות ההשאלה הבין-ספרייתית מאפשר לסטודנטים ולסגל של אוניברסיטת חיפה להזמין ספרים, תזות וסריקות מספריות אחרות בארץ ובעולם ללא עלות. 

הזמנת השאלה בין-ספרייתיתטופס הזמנת ספר או מאמר מספרייה אחרת (לאחר הזדהות, יש ללחוץ על "השאלה בין-ספרייתית" בתפריט העליון)
קוראים שלא יאספו את הספרים שהזמינו יחויבו ב-15ש"ח עבור כל ספר.

מידע נוסף על שירות השאלה בין-ספרייתית בתפריט שלפניכם:

שאלות ויצירת קשר
ד"ר לין פורת, ראש תחום השאלה בין-ספרייתית, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל חיפה 3498838 
טלפון: 04-8240529, 04-8240641 דוא"ל: ill@univ.haifa.ac.il