LoansAr RemoteAr OpeningAr
E-mailAr  نماذج المكتبة ReferenceAr
citat a Meeting-RoomsAr ContactUsAr

ענף מערכות מידע ספריתיות

ענף מערכות מידע ספרייתיות (ממ"ס) אחראי על ציוד המחשוב, על תשתיות התקשורת ועל מערכות המידע בספרייה.
הענף אחראי על רכישה, התקנה ושדרוג, תפעול, גיבוי ושחזור של מערכות המחשוב בספרייה, וכן על טיפול בתקלות ותמיכה טכנית במחשבי הספרייה (במשרדים ובתחנות הציבוריות ברחבי הספרייה). בנוסף עוסק הצוות בפיתוח מערכות מידע, הטמעתן ותחזוקתן, כולל ליווי פרויקטים דיגיטליים ובניית אתרים במסגרת אתר הספרייה. לצוות הענף הכשרה בתחומי המחשוב ומערכות המידע ולחלק מאנשי הצוות גם הכשרה ספרנית.

טלפונים ודוא"ל ענף מערכות מידע ספריתיות

ענף מערכות מידע ספריתיות