כרטיס קורא                        התחברות מהבית                      שעות פתיחה                            מידע כללי


Library blog   mobile site   hd

אודות מערכת התדפיסים

מאגר התדפיסים תו"ת של ספריית אוניברסיטת חיפה מיועד לתמיכה בקורסים
המתקיימים
באוניברסיטה.
מאגר התדפיסים כולל פריטי מידע המיועדים לקריאה בקורסים השונים.
הגישה לתדפיסים של כל קורס מתאפשרת רק לתלמידי הקורס עבורו הוכנו
התדפיסים ולמוריו.


המאגר הדיגיטלי הוכן כחלק מפיתוח שירותי הספרייה הדיגיטלית לצד שירותי
הספרייה המסורתית
ואוספיה באוניברסיטת חיפה.
המאגר הדיגיטלי מאפשר גישה ושימוש במידע בקמפוס ומחוצה לו לקהילת
אוניברסיטת חיפה בלבד.


הגישה לתדפיסים בכל קורס תתאפשר לרשומים בו עד לסיום השנה האקדמית בלבד.

אודות הספרייה English العربية אוניברסיטת חיפה