כללי הרישום הביבליוגרפי בפקולטה למשפטים

כללי הרישום המקובלים בפקולטה למשפטים*:
כללי האזכור האחיד - כללים שגובשו על ידי צוות משותף לכתבי העת "משפטים", "משפט וממשל", "מחקרי משפט" ו"עיוני משפט" ומוצאים לאור על ידי ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין.

כללי הציטוט בכתב העת "דין ודברים" בהוצאת הפקולטה למשפטים - אוניברסיטת חיפה.

לציטוט מקורות לועזיים:
The Bluebook: a uniform system of citation - KB982.12.B58 2010

מידע נוסף מוצג באתר החוג למשפטים.

* לפני עריכת הרשימה הביבליוגרפית, יש לברר מהם כללי הציטוט הנדרשים על ידי המרצה בקורס
** להגשת מאמרים לפרסום בכתבי עת ספציפיים, יש לבדוק מהם כללי הרישום הביבליוגרפי הנדרשים על-ידי אותו כתב-עת