Home

14v c

 

nextpic backbutton backpic
נזקי מטען חבלה למסילת הברזל:
פגיעה בתוואי מסילות ברזל היתה אופיינית לתקופת ה'מרד הערבי' וכאן מוצג הנזק בעקבות אחת מהן.

- כותרת הזיהוי המקורית של התצלום: Bomb damage.

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.