15f c

 

nextpic backbutton backpic
"טיפוסים" ערביים:
נשים נושאות משא על ראשן; לאשה מימין מטען ירקות ולשניה עצים.

- כותרת הזיהוי המקורית של התצלום: Arab characters.

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.