16v d

 

nextpic backbutton backpic
הקבוצה היהודית:
נראה כי הצלם הנציח עבור הקורפורל את הקבוצה היהודית שבתוך יחידת השוטרים בחצר הבסיס בו שהתה.

- כותרת הזיהוי המקורית של התצלום: The Jewish section.

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.