20f c

nextpic backbutton backpic
תצלום אויר של טבריה:
תצלום אוויר של טבריה - העיר העתיקה וראשית הבניה מחוץ לחומות לדרום מזרח; בחלק הימני נראה הכביש המגיע מנצרת לככר מול המסגד הגדול, וכן הרחוב הראשי (כיום רחוב הגליל) העוקף את העיר סביב קו החומות; משמאל שכונת 'אחווה' וניתן לזהות במרכז התמונה במדרון מעל העיר את ''שלושת הבתים'' של חברת יק''א.

- כותרת הזיהוי המקורית של התצלום: Tiberias scenes.

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.