Home

2v anextpic backbutton backpicפגיעות ירי כדורים בחלון זכוכית בעקבות מתקפה ערבית:
אחד מחיילי היחידה משחיל אצבע על מנת להדגים את פגיעת הכדור סמוך למגורים כנראה; סמל היחידה על דש הצווארון הוא סימן הזיהוי המבצעי של רגימנט סטפורדשייר: Staffordshire Regiment , אשר הגדוד הראשון שלה (1st Battalion) היה מוצב בארץ ישראל מ-1938.

- כותרת הזיהוי המקורית של התצלום מתוך האלבום: Arab bullet-hole.

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.