Home

2v b

nextpic backbutton backpicמסילת הברזל החג'אזית ונהר הירדן ליד 'גשר הישנה':
מצולם ממערב למזרח מנקודה הנקראת כיום: 'שער נ''ד 86', על כביש מערכת הגבול בקירבת אתר 'גשר הישנה'; נראית מסילת הברזל, ה'זור' (גאון הירדן) ובו מטעים, מצוקי ה'ע'ור' (ככר הירדן) ומדרונות הרי גלעד, וכן אפיקי הנחלים החורצים את המדרונות; העצים נטועים ליד מסעדת רוטנברג מקים נהריים, ולימים ה'קרנטינה', תחנת ההסגר של מעבר הגבול [תודה לעמרי שלמון].

- התמונה לא זוהתה במקור על ידי הצלם.

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.