2v d

nextpic backbutton backpicמלון סנטרל, טבריה (כיום מלון אסטוריה):
מלון 'סנטרל' בטבריה, נמצא כיום ברחוב נייברג בקרית שמואל; המלון הוקם ב-1933 על ידי משפחת זנדברג, המנהלת אותו גם בימינו בשם: מלון 'אסטוריה' [תודה לד"ר אסתי ינקלביץ]

- כותרת הזיהוי המקורית של התצלום: Hotel Central.

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.