1v a

nextpic backbutton backpic

פרשי "חיל הספר העבר-ירדני":
חיל הספר ה'עבר-ירדני' [Trans-Jordan Frontier Force] יחידה צבאית שעסקה בפעולות שיטור בגבול ארץ-ישראל - עבר הירדן, הוקמה ב-1926; היה זה כוח גדודי שהתפתח לכלל מסגרת חטיבתית בפיקוד בריטי, וברובו הורכב ממגוייסים ערבים ומיעוט של כמה עשרות יהודים; עסק בעיקר בשמירת גבול ארץ-ישראל ועבר-הירדן אך שותף גם בפעולות בגבול הצפון עם התגברות ה'מרד הערבי' ב-1936.

- כותרת הזיהוי המקורית של התצלום מתוך אלבום: frontier police force

שנת הצילום: 1938.

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.