1v c

nextpic backbutton backpic

טבריה, קרית שמואל :
צולם במורד דרך חיפה-טבריה בשכונת קרית שמואל; נראית כנראה צומת הרחובות יהודה הנשיא ואהל יעקב; על שפת הכנרת נראית העיר העתיקה והשכונות הצמודות לה.

- כותרת הזיהוי המקורית של התצלום מתוך האלבום: Tiberias.

שנת הצילום: 1938.

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.