Home

4f b

nextpic backbutton backpic

חוף שמן, חיפה:
צולם באזור צומת 'חירם' בעיר התחתית של חיפה, וזוהה על ידי הצלם כ'רובע הערבי בחיפה'; הזיהוי הנכון צ"ל ארד אל-רמל, שכונת מהגרים ערבית של פחים ומבנים ארעיים בקירבת בית החרושת 'שמן', אשר נקראה 'חרת אל תנק' [שכונת הפחים]; בשכונה שררו תנאים סביבתיים גרועים והיא היתה נתונה להצפות בחורף. עיריית חיפה פינתה את תושבי השכונה בסוף שנות ה-30 ויישבה את המפונים באל-חוואצה, כיום שכונת בן-דור בנשר.

- כותרת הזיהוי המקורית של התצלום מתוך האלבום: Haifa Arab quarter.

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.