6f b

 

nextpic backbutton backpic

עין חרוד:
במבט מצפון-מזרח לדרום-מערב. נראים מבני חדר האכל והמגורים הראשונים.

- כותרת הזיהוי המקורית של התצלום מתוך האלבום: Ain Charod.
שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.