6v a

 

nextpic backbutton backpic

אסירים [?]:
הצלם מזהה כ'אסירים' אך לפי התמונה סביר יותר כי כל הגברים בכפר הסמוך הנראה בתצלום רוכזו לצרכי תחקיר, חיפוש, ואולי מעצרים לאחר מכן - כנראה עקב סמיכותו למקום בו נעשתה פעולת חבלה כלשהי.

- כותרת הזיהוי המקורית של התצלום מתוך האלבום: Prisoners at work.

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.