6v c

 

nextpic backbutton backpic

צמח, הכנות לסיור עם שחר:
הכנות ל'סיור בוקר' עם הזריחה ליד צמח (ולא "ליד צפת" כפי שזיהה הצלם). בהדפסת התצלום נעשה כנראה 'היפוך תשליל', ולמעשה הוא צריך להיקרא הפוך [נגטיבי], ואז מתברר שמדובר במנחת צמח בדרום הכנרת, והרכס הנראה כאן מימין זהו רכס פוריה הגולש לטבריה. המטוס הנראה בתמונה שייך כנראה לטייסת 6 של ה- RAF, שנשלחה לסייע לטייסת 14 ב-1938. מטוסי סיור הועברו לצפון בתקופת המרד הערבי בעיקר בזמן בניית "גדר הצפון". המטוסים הנראים בתצלום הם מסוג HARDY של חברת HAWKER (תודות מיוחדות לד''ר דב גביש, למר אלימור מקבת ובמיוחד לד''ר רבקה ירמיאש על הסיוע בזיהוי המטוסים ובבירור אפשרויות המנחת בקירבת צפת. עבודת הד''ר שלה עוסקת ב: כנפי האימפריה: חיל האוויר המלכותי הבריטי בארץ-ישראל ובעבר-הירדן, 1939-1919, האוניברסיטה העברית, אוגוסט 2008).

- כותרת הזיהוי המקורית של התצלום מתוך האלבום: Dawn patrol - Saffad.

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.