8f c

 

nextpic backbutton backpic
נוטרים במסדר:
בתמונה נראה מסדר מחלקתי מלא של שוטרים במדים, אשר כונו Jewish Attached Police (שוטרים יהודים מוספים). היו אלה מתנדבים ומקבלי שכר שגוייסו למשטרה הבריטית בארץ ישראל כשוטרים מוספים (נספחים) וכונו בעברית- 'נוטרים' (שומרים). תחילה כונו 'גפירים', והשתתפו בפעולות שמירה, מארבים וסיור בעת ה'מרד הערבי'. ב-1938 הורחב 'חיל הנוטרים' והגיע לכלל 15,000 מגוייסים, רובם בהתנדבות, להגנת יישוביהם ולסיוע למשטרה הבריטית בפעולות סיור, אבטחה ושמירה. הנוטרים קיבלו מהממשל הבריטי מדים מיוחדים, כובעי 'קולפאק', ובעיקר - כלי נשק. למעשה היתה זו הזדמנות נדירה לאמן באופן פורמאלי וליגלי אלפי צעירים באימונים חצי צבאיים, לאגירת נשק ולטיפוח מנהיגות צבאית ביישוב העברי.

- כותרת הזיהוי המקורית של התצלום מתוך האלבום: Jewish Attached Police.

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.