9v c

 

nextpic backbutton backpic
תחבורה ישנה וחדשה:
נשים וילדים ערביים ליד פסי הרכבת. בין העצים נראה מבנה, יתכן מאגר מים לקטרי הרכבות. בשולי התמונה מימין נראה עמוד איתות (סמאפור), ולכן זו, כנראה, תחנת רכבת (מר חן מנלינג, מנהל מוזיאון הרכבת, מציע לזהותה כתחנת בתיר בהרי ירושלים).

- כותרת הזיהוי המקורית של התצלום מתוך האלבום: New + old transport.

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.