Home

11f c

 

nextpic backbutton backpic
סלילת רחוב:
הכנת תשתית לסלילת דרך או רחוב; בקרקעות רכות יש להניח שכבת תשתית עבה למדי של אבני שדה למילוי (''דבש'') ורק מעליה ניתן לצקת בטון או להניח זפת.

- התמונה לא זוהתה במקור על ידי הצלם.

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.