כתבי עת באישור ות"ת

מודל התקצוב החדש של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, כפי שנקבע על ידי ות"ת, כולל רכיב מחקר. רכיב זה מתייחס, בין היתר, למספר הפרסומים המדעיים של חברי הסגל ולאיכות כתבי העת (Impact Factor - מדד ההשפעה). תקציבי האוניבריסטאות, לפיכך, מושפעים מבחירתם של החוקרים לגבי כתבי העת בהם הם בוחרים לפרסמם.

ות"ת מאשרת לצרכי תקצוב המוסדות את כתבי העת הנכללים במאגרים הבאים:
1. בתחומי מדעי הרפואה, הטבע והטכנולוגיה: (Science Citation Index Expanded (SCIE
2. בתחומי מדעי החברה: (Social Science Citation Index (SSCI
3. בתחומי מדעי הרוח והאומנויות: (Arts & Humanities Citation Index (AHCI
4. בתחום הפסיכולוגיה: PsychNET
5. בתחום הסוציולוגיה: Sociological Abstracts (רשימת כתבי העת בקובץ excel)
6. בתחום החינוך: ERIC
7. בתחום החינוך: Education Source (רשימת כתבי העת בקובץ excel)
8. בתחום הכלכלה: Econlit
9. בתחום המינהל:ABI/INFORM (רשימת כתבי העת בקובץ excel)
10. בתחום מדעי המדינה: (International Political Science Abstracts (IPSA (רשימת כתבי העת בקובץ excel)
11. פרסומים בעברית: כתבי עת פעילים המופיעים במפתח חיפה (רשימת כתבי העת בקובץ pdf)
12. פרסומים הנכללים במאגר מכון סאלד בנושאי מדעי החברה והחינוך

* מאגרים 1-3 הם המקורות למאגר הביבליוגרפי Web of Science Core Collection .