12f a

 

nextpic backbutton backpic
גידור ישוב יהודי:
נראה שאבטחת הגידור ביישובים יהודיים היתה חלק ניכר ממשימות היחידה והתמונות הן למזכרת ההווי הפנימי שלה.

- כותרת הזיהוי המקורית של התצלום מתוך האלבום: Wiring jewish colony.

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.