Home

12f d

 

nextpic backbutton backpic
ימאי (יהודי):
ימאי יהודי אוחז בהגה ספינה - בכנרת?.

- כותרת הזיהוי המקורית של התצלום מתוך האלבום: Sailor (jew).

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.