14f d

 

nextpic backbutton backpic
שאיבת מים:
שאיבת המים מבאר בעזרת 'אנטיליה' (מדלה מים): מערכת גלגלים ותמסורות המעלים את המים מתוך באר עמוקה בעזרת כלי קיבול כגון כדי חרס, אשר בהגיעם לגובה המתקן הם נשפכים לבריכת אגירה צמודה. הנעת הגלגל הראשי במקרה זה, נעשית באמצעות חמור שעיניו קשורות, הנע במסלול מעגלי קבוע.

- כותרת הזיהוי המקורית של התצלום: Water drawing.

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.