Home

14v a

 

nextpic backbutton backpic
הצתת שדות:
אחד ממאפייניו של ה'מרד הערבי' היה הצתת שדות הדגן של יישובים עבריים; בהישמע אזעקה היו ממהרים חברי היישוב ומיישרים קו למניעת התפתחות האש בכל אמצעי הכיבוי הידניים, כגון מטפים ושמיכות; בתמונה זו נראית פעולת הכיבוי למרגלות הגלבוע, כנראה בשדות ניר-דוד.

- התמונה לא זוהתה במקור על ידי הצלם.

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.