Home

1v b

nextpic backbutton backpic

מבואות נצרת:
הכניסה לרחוב הראשי של נצרת, בימינו 'דרך פאולוס השישי', מיד בפנייה שמאלה בצומת המרומזר עם כביש 75 הבא מיפיע. הבית הנראה בתמונה קיים בימינו, ברחוב 6021 [דרך פאולוס השישי] מספר 11, והוא מכונה: בית שוקחא (שם בעלי המבנה). במגרש הריק נבנו שני מבנים חדשים, אך הבתים הנראים בהמשך קיימים גם בימינו: מס 17 ו -19 בהתאמה. בראשון ניכרת עדיין תוספת הקומה, ובשני קיים עדיין הטיח דמוי הלבנים המקושטות [תועד בסיור שטח, 22 בפברואר 2014; תודה לפרופ' מחמוד יזבק].

- התמונה לא זוהתה במקור על ידי הצלם.

שנת הצילום: 1938.

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.