Home

3f b

nextpic backbutton backpic נחל הירמוך:
מפל במדרון הדרומי של נהר הירמוך, ייתכן שזהו מפל מוחייבה.

- כותרת הזיהוי המקורית של התצלום מתוך האלבום: River Yarmuk

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.