Home

5f a

nextpic backbutton backpic

פיצוץ מבנה בכפר ערבי:
הצלם מזהה את התמונה כ'נהלל-יישוב יהודים', אך למעשה נראה בתצלום פיצוץ מבנה בכפר ערבי לא מזוהה, אמצעי ענישה מקובל בתקופת ה'מרד הערבי' ב-1938; בחזית התצלום נראה בית הקברות של הכפר הצמוד לצלע ההר.

- כותרת הזיהוי המקורית של התצלום מתוך האלבום: Nahalal jews settelment.

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.