5f d

nextpic backbutton backpic

ליד חיפה:
הקמת גדר תיל באתר לא מזוהה.

- כותרת הזיהוי המקורית של התצלום מתוך האלבום: Near Haifa.

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.