8f b

 

nextpic backbutton backpic
חניתה (עילית):
בניית עמדת שמירה מבוצרת בחניתה עילית.

- כותרת הזיהוי המקורית של התצלום מתוך האלבום: Sentry post.

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.