8f d

 

nextpic backbutton backpic

שומרים יהודים בעמדה:
שני נוטרים יהודיים בעמדה לידם שתילי טבק. הנוף נראה גלילי (ייתכן בחניתה).

- כותרת הזיהוי המקורית של התצלום מתוך האלבום: Watchmen Jews.

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.