10v c

 

nextpic backbutton backpic
מאהל בדואי:
תמונת פולקלור של אהל אירוח עם כלי הקפה ורובה הציד במאהל בדואי.

- כותרת הזיהוי המקורית של התצלום מתוך האלבום: Bedouin camp.

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.