תרומת ספרים מאת חברי סגל

הספרייה נהנית מתרומת הספרים שכותבים המרצים והחוקרים באוניברסיטת חיפה. תרומות אלה במיוחד מוערכות כי בכך חברי הסגל האקדמי מבטאים את מחויבותם לספרייה שמשמשת עבורם מעבדת מחקר ושמספקת את רוב הספרות הדרושה למחקרם ולהוראתם. במצב המצוקה התקציבית המתמשך, מדוברגם בתרומה משמעותית למאמצים שלנו לקיים בספרייה אוסף ספרים ראוי.
אנו מודים לחברי הסגל האקדמי של אוניברסיטת חיפה שתרמו לספרייה ספרים פרי עטם, או  בעריכתם.
רשימת הפרסומים שנתרמו.

בחלון הספרייה מתקיימת תצוגה של פרסומי הסגל האקדמי של האוניברסיטה.