Home

1f a

 nextpic backbutton                            

חיפה, מזרח הדר הכרמל:
התמונה צולמה מרחוב וינגייט פינת מדרגות טוביה דוניה לכיוון מזרח; הדרך נסללה ב-1937 ואיפשרה תצפיות לאורכה. הבתים הגדולים הם בתי רחוב עקיבא מס. 41 ומס. 39; הנחל העמוק הינו תואי ואדי קזק, רחוב הפועל של ימינו; בחלקו העליון ומימין נראים צריפי שכונת 'המעין', ועל הגבעה החשופה משמאל נבנו לימים הבתים של רחובות בר גיורא, רש''י והס.

- כותרת הזיהוי המקורית של התצלום מתוך האלבום: Haifa.

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.